© 2015 Planet Englewood is a production of A Number of Things, LLC who is solely responsible for its contents.

Maxkii Wiixcheew

Ngwuta (One) (Gwuh-tah)

Niisha (Two) (Knee-Shaw)

Nxah (Three) (Na Xk ha)

Neewa (Four) (Naa Wa)

Naalan (Five) (Gnaw Lan)

Ngwutaash (Six) (Gwuh-tosh)

Niishaash (Seven) (Knee-Shosh)

Xaash (Eight) (Xk Hosh)

Noolii (Nine) (No Lee)

Wimbat (Ten) (Weem But)